Firmanıza İstatistiki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz

İstatistiki Çözümler

Kurumlar, kişiler, resmi kuruluşlar için veri analizleri yaparak, yorumlayarak, raporlayarak ve eğitimini vererek sizlere zaman kazandırabiliriz.

Neler Yapıyoruz ?

Bilgisayar ortamına veri girilmesi
Veri düzenlemesi
Temel İstatistiksel Analizler
İstatistiksel Özet Tablolar
Ki-Kare Analizi
Basit Doğrusal Regresyon
Korelasyon Analizi
Tek Yönlü Varyans Analizi
Bağımlı Gruplarda t testi
Bağımsız Gruplarda t testi
Kruskall-Wallis H testi
Mann-Whitney U testi
Wilcoxen İşaret Testi
Faktör Analizi
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
Güvenirlik Analizi
Örneklem Hesaplanması